Stadgar 

Stadgar för den ideella föreningen Linköpings Tennisklubb med hemort i Linköpings Kommun. Bildad den 28/3 1916


Stadgarna fastställda av årsmöte den 13/2 1994
1§ ändrad av årsmöte den 12/2 1995


IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition


Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.


Mål och inriktning


Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.


Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.


Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

(Beslut av riksidrottsmötet 1977)


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


1§ Ändamål


Föreningen skall bedriva tennisverksamhet.


Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "Idrottens mål och inriktning" enligt ovan, samt med särskild målsättning att bereda manliga och kvin-nliga spelare av alla åldrar möjlighet att under trivsamma former utöva tennis på motions-, tävlings- och elitnivå.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.


2§ Sammansättning


Föreningen består av fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.


3§ Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i Svenska Tennisförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).


Föreningen tillhör dessutom det distriktsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande SF:s distriktsorgan inom det distrikt i vilket föreningens hemort är belägen.


Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.


4§ Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


5§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.


6§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1/1 t o m 31/12.


7§ Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.


8§ Stadgeändring


För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


9§ Upplösning av föreningen


För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet vid respektive möte avgivna röster.


I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändmål.


Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.


FÖRENINGENS MEDLEMMAR


10 § Medlemskap


Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till.


Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.


Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.


I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.


Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.


11 § Utträde


Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.


Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam­hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


12 § Uteslutning m m


Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före­ningens verksam­het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.


Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.


Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.


Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.


13 § Medlems rättigheter och skyldigheter


Medlem


• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,


• har rätt till information om föreningens angelägenheter,


• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
föreningsor­gan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar,
bestämmelser och beslut.


• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av för­e­ningen,


• skall betala medlemsavgift senast den_______ samt de övriga
avgifter som beslutats av föreningen.


14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten


Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med­lemmar.


Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrange­ras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.


Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.


ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE


15 § Tidpunkt, kallelse


Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­-gången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas med­lemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.


Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet


Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.


Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet


Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.


Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


18 § Beslutförhet


Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


19 § Beslut och omröstning


Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).


Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.


Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.


För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.


Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


Beslut bekräftas med klubbslag.


20 § Valbarhet


Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Ar­betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i föreningen.


21 § Ärenden vid årsmötet


Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste
räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) fyra suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år;

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens
ledamöter delta;

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att
representera med ombud);.

13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


22 § Extra årsmöte


Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.


Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.


När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.


Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.


Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.


VALBEREDNINGEN


23 § Sammansättning, åligganden


Valberedningen består av ordförande samt två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga le­damöter skall vara lika förde­lat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.


Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valbered­ningen sam­manträder när ordföranden eller minst halva antalet leda­möter så bestämmer.


Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.


REVISORER


24 § Revision


Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar.


Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet.


Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet.


STYRELSEN


25 § Sammansättning


Styrelsen består av ordförande samt högst åtta övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs.


Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.


Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befatt­ning inom styrelsen.


26 § Styrelsens åligganden


När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.


Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

• förbereda årsmöte.


Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe.


Styrelsen skall besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

• föra protokoll över styrelsens sammanträden,

• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumen-
teras,

• se till att fattade beslut har verkställts,

• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående
handlingar,

• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar
beslutade avgifter till föreningen,

• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
organisationer m.fl,

• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra
bok över för­eningens räkenskaper,

• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,
särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och
övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade
priser införs,

• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet
som förening­ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga

till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.


27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le­damöter har begärt det.


Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.


I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte

upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.


Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.


28 § Överlåtelse av beslutanderätten


Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller an­ställd.


Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.